Historikk

Mellomila 39

1958 - 1962

B/L MELLOMILA 39 TRONDHEIM er et borettslag utgått fra Byggelaget NYE TRONDHEIM. Bygget var ferdig høsten 1958 og i Desember samme år begynte innflyttingen. Den 29 april 1960 ble konstituerende generalforsamling avholdt i I.O.G.T. s okaler på Illevollen. tter at representanter fra NYE TRONDHEIM hadde lagt frem saker angående
konvertering av byggelån til DEN NORSKE HUSBANK og søknad om lånebevilgning til samme bank, ble byggeregnskapet som viste en byggesum på ca. kr. 820.000.00 lagt frem. Andelsinnskudd på kr. 100.00 og et borettsinnskudd for 3 roms leiligheter på kr. 7500.00. Husleien (fellesutgifter) for 3 roms kr. 160.00 pr. mnd. og for 2 roms kr.115.00 pr. mnd. Vedtekter og husorden ble også oppsatt og vedtatt. Det ble valgt styre istedenfor det innterimstyre som hadde fungert til nå. De første årene ble for styrene å ta seg av og få rettet på mangler som var på bygget.

En av de første saker som det tok en del tid for styret å ordne opp i, var å få
utbedret piper over tak, da det var brukt for dårlig mørtel ved oppsetting av disse. Dette gikk da tilslutt i orden.
Mye arbeide ble også nedlagt i fjerning av masse mot Skolegt. 8 og 10. Massen
ble trillet ut på fortauet i Mellomila. Støttemur ble oppsatt og skråning påkjørt
matjord og isådd. Dette ble utført på dugnad.

Skjøtet på tomt Skolegt. 10 som borettslaget eier ble tinglest i 1961. Skolegt. 10 ble revet i 1973. Når Skolegt. 8 ble revet er litt usikkert da dette ikke er protokollført. Tomta Skolegt. 8 eies av Tr.heim kommune. Da husene på disse tomter ble revet fikk byggelaget tillatelse av kommunen til å disponere Skolegt. 8. Noe av disse tomtene ble planert og asfaltert og det ble
brukt til parkering av biler tilhørende borettslagets beboere.

1963 - 1987

Borettslagets første vaktmester var Fritz Høyem, betaling kr. 50.00 pr. mnd. Det
har opp gjennom årene vært flere løsninger på vaktmesteroppjobben, som for eksempel fast ansatt eller på rundgang blant borettshaverne. I 1963 ble nye piper murt opp fra tak, ventiler på noen soverom ble påsatt i 1965. I 1982 ble alle vinduer og balkongdører byttet ut i nye, for dette ble borettshaverne blastet med en egenandel på kr.5.500.00. Vannrør (stigeledninger) ble byttet ut til kobber i 1986.

1988 - 1999

Kledninger på gavlevegger ble revet i 1988. Veggene ble issolert og nye kledninger ble pålagt. Samme året ble taket pålaggt ny sementsten, beslag på piper påsatt og bygget malt. Året før ble elektrske døråpnere og porttelefon innstalert. Trappeoppganger og kjellerganger ble malt i 1989. Kabel T.V. ble innlagt i 1992. Ny belysning i trappeoppganger og vandring på taket for feier
ble ordnet i 1995. En sak som tok mye tid for styret var da kommunen skulle anlegge lekeplass
i Skolegt.8. Kommunens tomt Skolegt. 8 gikk helt frem til skråningen ned mot gårdsplassen,og lekeplassen ville da komme meget nære bygget. Styret gikk da i forhandlinger med kommunen om å få til et makeskifte. Det ble enighet om at kommunen og borettslaget delte sine tomter i likt areale og resultatet er det fellesarealet som borettslaget har. Borettslaget måtte gi avkall på sine parkeringsplasser for å oppnå denne løsningen. Gjerde mot parkeringsplassen ble oppsatt. En av de siste store vedlikeholdsarbeider som er utført er nye balkonger. Dette ble utført i 1998. Sykkelstativ både inne og ute kjøpes også inn i 1998.

I 1998 blir også internkontroll for el- anlegg fellesarealer innføres. Likeledes internkontroll for pulverapparater hos samtlige beboere gjennomføres jevnlig etter plan.

2000 - 2002

Vasketimer i vaskekjeller blir opphevet. Fritt frem og vaske når en vil. Likeledes er det fritt frem å henge tøyet sitt der en vil.
Låsesystem samtlige dører ble skiftet ut i 2000. Avløpsrør i blokka ble høytrykkspylt (fra vannlås og utover) i 2001. Forskrifter om husdyrhold ble lempet på i 2001 og det blir tillatt med husdyr under forutsetning søknad til styret. Det innføres gebyr mot å ikke delta i dugnad på kr 300,- i 2002. Det bygges ” grillplass” for felles hygge i 2002. Vinduer i loftsleilighet 52 skiftes ut.

2003 - 2004

I 2003 blir vaskebok og vaskelister blir vedtatt tatt i bruk etter uendelig mange diskusjoner om vasking. Avtale om å tegne kabel tv abbonement for hele borettslaget.

I 2004 avvikles vaktmesterstillingen da erfaringen med denne tjenesten er svært dårlig. Avgjort tatt på rundgang. Det blir vedtatt å skifte ut samtlige inngangsdører til leilighetene samt utgangsdører mot hagen- oppgaven utført av Team bygg. Vinduene i leilighet 51 blir skiftet ut. Brudd på vannledning ut utenfor inngang A i 2004.

2005 - 2006

Brudd på stoppekrane utenfor inngang A i 2005. Dette resulterte i mye graving og ble kostbart men ble til slutt utbedret.
Vi legger stor vekt på hage og trivsel i 2005. Vi får mye nye blomster og stamper ut mot gata. Bakgården blir asfaltert. Mye malerarbeid blir gjort på dugnadene. Og fellesboder blir pussset opp.. Gammelt vaktmesterutstyr blir skiftet ut med nye flotte redskaper.

Arkivene blir også ryddet i 2005- to trillbårlass med gammel historie blir kastet på dynga. Vi kjøper inn kopimaskin til styret og til felles bruk på loftet. Vi går over til Tobb som forretnigsfører. Styret reviderer ” regler for ro og orden” og vedtekter for borettslaget.. Tobb forvalter dokumenter ved kjøp og salg av leiligheter. 2005. Det legges epoxy-belegg i kjeller. Vi oppgraderer kabelnettet med utvidet pakke med internett. Alle beboere kan nå få tilgang til trådløst internett.. Det legges inn mal på ringe og postkasseskilt hos trio ving i Olav Trygvasonsgate.Informasjonsskriv til nye beboere blir laget og skal deles ut ved innflytting. Den nye borettslagsloven blir gjort gjeldende fra 15.08.05. Forkjøpsretten ved salg av leiligheter blir fjernet. Borettslaget har skiftet bank fra Fokus til Sparebank 1 midt norge.Men lånet står i Fokus. Loft og kjeller blir malt ferdig av beboerne.. ” Styret går inn for en strømavtale med TEV- gjelder alle beboere-det er lov å ta forbehold.

I 2006 blir sikringsskapene i blokka blir skiftet ut fra gamle skrusikringer til automatsikringer. Det blir også på fellesarealet omgjort fra tre strømmålere til en. Borettslaget får dermed et abonnement i stedet for tre og sparer noen tusen i året på det. Aalmo elektriske utførte jobben. Vi får installert en ekstra vaskemaskin i kjelleren. Styret skifter revisor til Noraudit AS. Styret klager på veikvaliteten i Mellomila til kommunen. Bankboks i Fokus bank blir avviklet. Styret har funnet en annen form for oppbevaring av verdipapirer i stedet. Kassadagbok avvikles.

2007 - 2008

Vi får installert et sentralt trådbundet brannvarslingsanlegg i blokka i 2007. Det er installert på fellesarealene og har samtidig en sløyfe inn til hver beboer. Det er en brannvarslinssentral i hver oppgang. Aalmo elektriske fikk oppdraget. Styret arbeider med å få opprette en internett hjemmeside for blokka. Forventes ferdig våren 2008. Vannmåler, vannreduksjonsventil og tre stoppekraner blir skiftet ut i blokka. Hekken mot nabo rives og kostnadene med å sette opp nytt gjerde er delt med nabo. Styret går inn for å støtte skifte av sluk på bad med kr 6000,- pr husstand. Dette for å stimulere til oppgradering av badene.

Styret beholder If som forsikringsagent i 2008. Styret går inn for å sette i gang V-plan; Vedlikeholdsplan for 10, år for blokka. Roar Skippervik Tobb var ansvarlig for utarbeidelsen. Mye kan vi gjøre selv men en del må gjøres av fagfolk. Styret setter i gang umiddelbart tiltak som er nødvendig. Dette er en plan kun ment som et arbeidsinstrument for styret. Det som er viktigs i år er fjerning av mose på taket. Renske takrenner for mose og få beslag på tak inngangsparti. Dette er tiltak for å forhindre vanninntregning i blokka.

Oppsummering

Styret vil takke for det gode samholdet i blokka. Vi mener og tror vi har kontroll på hvordan vi skal løse fremtidige utfordringer. Den største er kanskje fasadeendring mot sjøsiden i 2015. Vi takker for innsatsen ved dugnadsarbeid, vaskerutiner i gang samt loft og kjellervask. Ikke minst sparer vi også penger på rullerende vaktmestertjeneste. Dette fører igjen til at vi i dag har en akseptabel husleie. Mot slutten av 2008 er blokkas historie 50 år-da de første beboerne flyttet inn. Vi går inn i en ny tidsalder og minst nye femti. Så stå på for femtidas trivsel og miljø i blokka. Alle kan gjøre sitt bidrag!

Skrevet av Gunnar Winje og Torstein Evensen